1. Sopimuksen hyväksyminen, voimassaolo ja muuttaminen

 Tämä Sopimus sisältää somessa.com-palvelun (”Palvelu”) ehdot ja säännöt. Rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua, Vaikuttaja hyväksyy Sopimuksen sisällön ja sitoutuu noudattamaan Sopimuksen ehtoja

Tämä Yhtiön ja Vaikuttajan välinen Sopimus ei ole työ-, toimi- tai muu palvelussuhdesopimus. Vaikuttaja toimii tämän Sopimuksen puitteissa ja Palvelussa itsenäisesti itseään edustaen.

 Palveluun rekisteröityminen on Vaikuttajalle maksutonta.

 Sopimus Yhtiön ja Vaikuttajan välillä astuu voimaan, kun Vaikuttaja on rekisteröitynyt Palveluun. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat Sopimusosapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen milloin tahansa ilman perusteluja tai irtisanomisaikaa.

 Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa ilman perusteluja muuttaa Sopimuksen ehtoja. Yhtiö on velvollinen ilmoittamaan muutoksista Vaikuttajalle sähköpostitse ennen muutosten voimaantuloa. Jos Vaikuttaja ei hyväksi uusia ehtoja, Vaikuttajalla on oikeus irtisanoa Sopimus ilman perusteluja tai irtisanomisaikaa.

 Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Palveluun rekisteröityminen on ilmaista, mutta rekisteröityminen edellyttää ehtojen hyväksymistä.

Sopimus on molemmin puolin irtisanottavissa milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa.

Somessa.com voi milloin tahansa muuttaa ehtoja, mutta asiasta on ilmoitettava vaikuttajalle.

2. Vaikuttajan oikeudet ja velvollisuudet

 Vaikuttaja pääsee Palvelun jäseneksi rekisteröitymällä Palveluun. Rekisteröitymällä Palveluun Vaikuttaja saa Palvelun käyttämiseen tarkoitetun henkilökohtaisen käyttäjätilin. Samalla Vaikuttajalla voi olla vain yksi käyttäjätili, ellei asiasta ole erikseen Yhtiön kanssa toisin sovittu.

 Vaikuttaja sitoutuu rekisteröitymisen yhteydessä antamaan oikeat henkilö- ja yhteystietonsa sekä pitämään henkilö- ja yhteystietonsa ajan tasalla.

 Vaikuttajan on varmistettava, että Vaikuttajan salasana Palveluun pysyy salassa siten, ettei kukaan ulkopuolinen taho pääse käyttämään Vaikuttajan käyttäjätiliä. Vaikuttaja on vastuussa käyttäjätilin oikeudettomasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvasta haitasta ja vahingoista. Yhtiö ei ole millään tavalla vastuussa käyttäjätilin oikeudettomasta käytöstä.

 Vaikuttajalla on oikeus hakea ja osallistua Palvelussa oleviin kampanjoihin ja yhteistyöilmoituksiin. Yhtiö ja/tai kampanjan aloittaja (”Yritys”) voi milloin tahansa ilman varoitusta, perusteluja tai irtisanomisaikaa päättää kampanjan tai muuttaa kampanjan ehtoja. Vaikuttajan omalla vastuulla on seurata kampanjoiden päättymistä tai ehtojen muuttumista.

 Vaikuttaja sitoutuu säilyttämään sosiaalisen median kanavassaan tähän Sopimukseen liittyvän yhteistyön perusteella julkaisemansa julkaisun (”Yhteistyöjulkaisu”) 12 kuukauden ajan julkaisuajankohdasta lukien. Vaikuttaja on velvollinen tuomaan Yhteistyöjulkaisussaan selkeästi esille sen, että kyse on kaupallisesta yhteistyöstä Yrityksen kanssa (esim. ”tämä julkaisu on tehty yhteistyössä X:n kanssa”). Jos Yhteistyöjulkaisu on poistettu sosiaalisen median kanavasta ennen edellä mainittua ajankohtaa, Yhtiöllä on oikeus veloittaa Vaikuttajalta sen hinnan tai korvausmäärän, mikä vastaa Vaikuttajan yhteistyöstä saamaa hintaa tai korvausta.

 Yritys ja vaikuttaja sopivat sopimuksensa muista ehdoista keskenään.

 Vaikuttaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä omissa sosiaalisen median kanavissaan

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä vaikuttajalle perustetaan käyttäjätili. Käyttäjätilin salasana on pidettävä varmassa tallessa.

Vaikuttajan on ilmoitettava oikeat henkilö- ja yhteystietonsa sekä someprofiilitietonsa.

Vaikuttaja voi vastata yritysten yhteistyöilmoituksiin ja hakea mukaan yhteistyöhön.

Vaikuttaja julkaisee vaikuttajan ja yrityksen sopimuksen mukaisesti yhteistyöpostauksen omissa sosiaalisen median kanavissaan.

Yhteistyöpostaus on säilytettävä sosiaalisen median kanavissa yhden vuoden ajan.

3. Yhtiön oikeudet ja velvollisuudet

 Yhtiöllä on irtisanottuaan Sopimuksen oikeus välittömästi päättää Vaikuttajan käyttäjätili ja jäsenyys Palvelussa. Kuten edellä on mainittu, molemmat sopimusosapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen päättymään heti ilman perusteluja tai irtisanomisaikaa.

 Vaikuttaja, joka on sääntörikkomuksen vuoksi poistettu Palvelusta, ei voi rekisteröityä Palveluun uudelleen toisella nimellä tai toisilla tiedoilla.

 Yhtiö ei vastaa Palvelussa mahdollisesti aiheutuvista käyttökatkoista tai niistä Vaikuttajille aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista

Yhtiö ei ole minkäänlaisessa vastuussa Vaikuttajan ja kolmansien tahojen (esim. kampanjan tilaajan) välisistä erimielisyyksistä eikä Vaikuttajan ja kolmansien tahojen välisistä sopimusrikkomuksista.

 Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Käyttäjätiliä ei voi enää käyttää, mikäli somessa.com irtisanoo vaikuttajan sopimuksen.

Somessa.com ei ole vastuussa vaikuttajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

4. Vastuu tiedoista

Vaikuttaja sitoutuu siihen, että kaikki Vaikuttajan rekisteröitymisessä ja Palvelun käytön yhteydessä antamat tiedot ovat oikeita ja todellisia.

 Yhtiöllä ei ole velvollisuutta tarkistaa Vaikuttajien tai Yritysten tietojen oikeellisuutta eikä Yhtiö ole suhteessa Vaikuttajiin tai suhteessa kolmansiin tahoihin minkäänlaisessa vastuussa tietojen lainmukaisuudesta tai oikeellisuudesta

Yhtiö ei ole suhteessa Vaikuttajiin tai suhteessa kolmansiin tahoihin minkäänlaisessa vastuussa Vaikuttajien tai Yritysten tuottaman sisällöstä tai sisällön lainmukaisuudesta.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Vaikuttaja on vastuussa antamistaan tiedoista ja tuottamastaan sisällöstä.

5. Henkilötiedot

 Yhtiö kerää, tallentaa ja käyttää Vaikuttajien rekisteröitymisen tai Palvelun käytön yhteydessä antamia tietoja. Yhtiö käsittelee tietoja henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Asiakasrekisteriä ylläpidetään mahdollisimman hyvän palvelun takaamiseksi.

Lue lisää tietosuojaselosteestamme.

6. Tekijänoikeudet

 Vaikuttajalla on kaikki oikeudet julkaisemaansa sisältöön, mikäli Yritys ja Vaikuttaja eivät erikseen toisin sovi. Somessa.com ei ole sopijapuolena eikä minkäänlaisessa vastuussa Yrityksen ja Vaikuttajan välisessä yhteistyössä ja sopimuksessa.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Kaikki tekijänoikeudet ovat vaikuttajalla, ellei toisin sovita.

7. Ylivoimainen este

 Työtaistelu, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö tai muu sopimusosapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopimusosapuolet noudattamasta tämän Sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes sopimusvelvoitteiden täyttäminen on taas mahdollista.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Aina ei ole mahdollista noudattaa sääntöjä.

8. Sopimuksen tulkinta, sovellettava laki ja riitaisuudet

Mikäli varsinainen sopimusteksti ja varsinaisen sopimustekstin oikealla puolella olevat tiivistelmät ovat ristiriitaiset, Sopimuksen sisällön tulkinnassa ja soveltamisessa on huomioitava ainoastaan varsinainen sopimusteksti

Näihin käyttäjäehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

 Riitatilanteessa erimielisyydet ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Tämä tekstin tarkoituksen on helpottaa sopimuksen ymmärtämistä.

Jos erimielisyyksiä tulee, niin toivottavasti ne saadaan sovittua.